top of page

Zakládací listina Nadačního fondu Příběhy

I. Název a sídlo

 1. Název Nadačního fondu zní: Nadační fond Příběhy

 2. Sídlem nadačního fondu je Kaštanová 965/1, Praha 8, 18200

 

II. Zakladatelé
Zakladatelem Nadační fondu jsou:

 1. Silvie Dymáková, nar. XXX, bydlištěm: XXX

 2. Petr Bělík, nar. XXX, bydlištěm: XXX
   

III. Účel nadačního fondu

Nadační fond se zakládá za účelem dobročinným, tedy shromažďování financí, materiální podpory, potravinové pomoci a nákupu, příp. správě nemovitostí pro dostupný pronájem bytů pro sociálně ohrožené skupiny. Což konkrétně znamená:
 

 1. podpora seniorů

 2. podpora neúplných rodin – samoživitelek, samoživitelů a jejich dětí

 3. podpora rodin zasažených chudobou


Nadační fond se zavazuje vykonávat veřejně prospěšné činnosti, zejména v těchto oblastech:

1) Komunitního a lokálního rozvoje
2) Ochrany dětí a mládeže
3) Ochrany občanských a lidských práv
4) Podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob
5) Sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a sociálního dialogu
6) Sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování
7) Úsilí směřující k odstranění chudoby


 

IV. Výše vkladu

Zakladatelé vkládají do nadačního fondu peněžitý vklad v celkové výši 2000,- Kč (dvatisícekorun českých), a to každý ve výši jedné poloviny tohoto vkladu, a zavazují se splatit svůj vklad v plné výši před podáním návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku. Splacený vklad se stává majetkem nadačního fondu ke dni vzniku nadačního fondu zápisem do nadačního rejstříku.
 

V. Orgány nadačního fondu

 1. Orgány nadačního fondu jsou správní rada a revizor (dozorčí rada).

 2. Statutem nadačního fondu (dále jen „Statut“) mohou být zřízeny další orgány nadačního fondu; náplň jejich činnosti a způsob jednání a rozhodování určí Statut.


VI. Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.

 2. Správní rada je tříčlenná a prvními členy správní rady jsou:

  1. předseda správní rady: Silvie Dymáková, nar. XXX, bydlištěm: XXX

  2. místopředseda správní rady: Petr Bělík, nar. XXX, bydlištěm: XXX

  3. člen správní rady: Martin Konečný, nar. XXX, bydlištěm: XXX

    

 3. Za nadační fond jedná vždy předseda správní rady samostatně.

 4. Funkční období člena správní rady je pětileté, členové mohou býti voleni opakovaně. Své členy volí správní rada sama.

 5. Zasedání správní rady se konají podle potřeby. Zasedání svolává předseda vždy, pokud o to alespoň jeden ze členů správní rady, či místopředseda požádá. První zasedání správní rady po vzniku nadačního fondu svolá její předseda tak, aby se konalo do 30 (třiceti) dnů od vzniku nadačního fondu.

 6. Správní rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Při hlasování má každý člen správní rady jeden hlas.

 7. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. Tato se může konat i s pomocí prostředků elektronické komunikace.
   

VII. Dozorčí rada

 1. Kontrolním orgánem Nadačního fondu je revizor, který vykonává funkci dozorčí rady.

 2. Prvním revizorem je fyzická osoba.
   

Revizor: Lucie Strnadová, nar.: XXX, bydlištěm: XXX
 

Funkční období revizora je tříleté, ale pokud rada nerozhodne jinak, automaticky se prodlužuje. Revizora volí a odvolává správní rada na návrh zakladatelů nadačního fondu.
 

 1. Revizor zejména:

  1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem;

  2. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu;

  3. dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a zakládací listinou.

  4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
    
    

VIII. Správce vkladů

Správcem vkladů je Silvie Dymáková, bydlištěm: XXX
 

IX. Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu

 1. Nadační fond poskytuje příspěvky a podporu z majetku nadačního fondu (dále jen „nadační příspěvky“) buď na základě žádosti podané žadatelem v rámci vyhlášeného výběrového řízení nebo na základě vlastního posouzení potřebnosti podpory projektu či záměru a dohody s uchazečem.

 2. Nadační příspěvky mohou být poskytnuty formou daru, návratné finanční výpomoci nebo bezúročné půjčky či půjčky se smluvním úrokem nižším, než je bankovní úvěrový úrok v době poskytnutí této formy nadačního příspěvku, zapůjčení věci formou půjčky nebo výpůjčky, bezplatného licenčního využívání nehmotného majetku, formou pronájmu/podnájmu nemovitosti vlastněné/spravované nadačním fondem, nebo formou poskytnutí jiného majetkového, či finančního prospěchu.

 3. Správní rada rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku po posouzení souladu záměru s účelem nadačního fondu.


X. Přeměna a zrušení nadačního fondu

 1. Správní rada může po předchozím vyjádření dozorčí rady za podmínek a způsobem stanoveným zákonem rozhodnout o změně právní formy nadačního fondu na nadaci anebo o sloučení s jiným nadačním fondem či nadací, pokud bude majetek tohoto nadačního fondu použit v souladu s účelem tohoto nadačního fondu.

 2. Nadační fond se zrušuje v případech a způsobem uvedených obecně závazným právním předpisem. 


XI. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Pozbude-li některé ustanovení této zakládací listiny platnosti vzhledem ke změně právních předpisů, nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení této zakládací listiny v platnosti.

 2. Právní poměry neupravené touto zakládací listinou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především občanským zákoníkem.

 3. Náklady spojené se založením a vznikem nadačního fondu budou hrazeny z prostředků statutárních orgánů.

 4. Zakladatelé v souladu s § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob prohlašují, že souhlasí se svým zápisem a zápisem svých osobních údajů do nadačního rejstříku.

bottom of page